Croatia

OPĆI UVJETI PRODAJE

DEFINICIJE. "Zoetis"  znači Zoetis B.V. Podružnica Zagreb za promidžbu, Petra Hektorovića 2, 10000 Zagreb, Croatia, OIB: 94683337597. "Kupac" znači fizička ili pravna osoba koja kupuje Proizvode od tvrtke Zoetis. "Ugovor" znači ugovor između tvrtke Zoetis i Kupca na koji se primjenjuju ovi opći uvjeti. "Proizvodi" znači proizvodi koji su predmet Ugovora.

OPĆE ODREDBE. Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve prodaje i isporuke Proizvoda koje obavlja Zoetis. Svaka ponuda koju podnese Zoetis i svaka narudžba koju Zoetis prihvati podliježu ovim općim uvjetima, koji su mjerodavniji od bilo kojih općih uvjeta koje je izdao ili koje koristi Kupac. Tvrtku Zoetis obvezivat će samo oni suprotni uvjeti Kupca ako Zoetis za to izda svoju pisanu suglasnost preko nekog propisno ovlaštenog predstavnika tvrtke Zoetis. U slučaju proturječnosti između uvjeta bilo koje narudžbe i uvjeta Ugovora i/ili ovih općih uvjeta, mjerodavni su uvjeti Ugovora. Ni Zoetisovo potpisivanje Kupčeve narudžbe bi bilo kojeg drugog dokumenta koji izda Kupac, niti Zoetisovo prihvaćanje Kupčeve narudžbe neće se smatrati Zoetisovim prihvaćanjem Kupčevih općih uvjeta.

PRIHVAT NARUDŽBI. Sve narudžbe moraju se podnijeti na pisanom ili elektronikom obrascu Kupčeve narudžbe, u skladu s lokalnim zakonom o elektroničkoj trgovini; nikakve usmene komunikacije ili elektronička pošta neće se smatrati narudžbom ili tumačiti kao preuzeta obveza kupnje. Zoetis izričito pridržava pravo da isključivo po svom nahođenju prihvati ili ne prihvati narudžbe, u cijelosti ili djelomično. Isto tako, Zoetis izričito pridržava pravo da po svojoj opravdanoj odluci odgodi datum isporuke ili smanji naručene količine i da - u slučaju nedostatka robe ili drugih problema s isporukom - stornira narudžbe, čak i ako ih je prihvatio, pri čemu Kupac nema pravo potraživanja odštete ili kamata. Ni u kojem slučaju neće se smatrati da je Zoetis prihvatio - izrijekom ili prešutno - narudžbe koje je Kupac dostavio, osim ako ih u pisanom obliku prihvati neki propisno ovlašteni predstavnik ili ako naručene proizvode isporuči Kupcu.

CIJENA. Zoetis račune dostavlja Kupcu nakon isporuke Proizvoda, na adresu navedenu u pripadajućoj narudžbi. Zoetis u račun mora uključiti sve obvezne uvjete a kao minimum broj narudžbe i adresu za slanje računa gdje je to slučaj, zatim tip, opis, kataloški broj (ako postoji), količinu isporučenih Proizvoda, stvarni datum isporuke, cijenu, Kupčev OIB ako ga ima, sve eventualno primjenjive poreze, troškove prijevoza ili druge troškove predviđene u pripadajućoj narudžbi i vezano uz mjesto odredišta pošiljke. Zoetisove cijene uključuju sve poreze osim poreze na prodaju i poreze na korištenje koje je Zoetis temeljem važećeg zakona dužan naplatiti od Kupca. Takvi će porezi, ako ih bude, biti zasebno iskazani u računu ispostavljenom Kupcu i Kupac ih je dužan platiti Zoetisu osim ako Kupac Zoetisu predoči dokaz o oslobođenju od tih poreza.

PROMJENE CIJENA. Sve podnesene ponude i sve narudžbe koje Zoetis prihvati izrađuju se i temelje na Zoetisovim cijenama koje su na snazi u vrijeme podnošenja dotične ponude ili prihvaćanja dotične narudžbe.

PLAĆANJA. Svi iznosi koje Zoetis zaračuna plaćaju se u roku od trideset (30) dana od datuma računa, na bankovni račun i u valuti koja je specificirana u Zoetisovom računu. Svaki iznos koji ne bude plaćen na datum dospijeća, automatski i bez bilo kakve formalne obavijesti ili opomene, podliježe zateznim kamatama po zakonom određenoj stopi, računajući od datuma dospijeća do datuma kad Zoetis primi uplatu punog iznosa. Sve bankovne troškove vezane uz naplatu čekova ili bankovne doznake i sve ostale slične troškove snosi Kupac. U slučaju zakašnjelog plaćanja, svi zaračunati iznosi automatski odmah dospijevaju za plaćanje. Ako Zoetis, isključivo po svom nahođenju, smatra da je platežna sposobnost Kupca nedovoljna u odnosu na naručene količine, Zoetis ima pravo tražiti jamstva za plaćanje uključujući - bez ograničavanja - gotovinsko plaćanje prilikom isporuke.

PRIJENOS VLASNIŠTVA. Kupac preuzima vlasništvo nad Proizvodima tek nakon što Zoetis primi punu cijenu dotičnih Proizvoda. Do plaćanja punog iznosa i sve dok su Proizvodi u posjedu Kupca, Kupac je dužan uskladištiti Proizvode na način da se oni mogu identificirati kao proizvodi koji pripadaju Zoetisu. Sve dok proizvodi ne budu u cijelosti plaćeni, Kupac nema pravo vlasništva nad Proizvodima niti ih smije opteretiti založnim pravima ili drugim jamstvima. Ne dovodeći u pitanje prethodne odredbe, rizici od gubitka ili oštećenja vezani uz Proizvode (uključujući ambalažu i palete isporučene s Proizvodima) prijelaze na Kupca u trenutku isporuke Kupcu ili ranije, ako je to propisano Ugovorom. Zoetis će Proizvode isporučiti na naznačeno Kupčevo odredište (ICC Incoterms 2010) kako je navedeno u odgovarajućoj narudžbi, ukoliko u Ugovoru nije drugačije dogovoreno.

ISPORUKA I VIŠA SILA. Zoetis ima pravo, bez ikakve odgovornosti, otkazati ili obustaviti ispunjavanje svojih obveza u cijelosti ili djelomično, na bilo koje razdoblje unutar kojega Zoetis kasni, ili je ograničen ili spriječen u proizvodnji ili isporuci Proizvoda zbog više sile. Pojam više sile obuhvaća, bez ograničavanja, sljedeće okolnosti: požare, eksplozije, poplave, rat, pobune, obustave rada, radne sporove, bilo koji oblik intervencije javnih tijela, kvar opreme ili strojeva (uključujući prijevozna sredstva), nedostatak ili nemogućnost normalne isporuke Proizvoda ili materijala korištenih za proizvodnju ili distribuciju Proizvoda, ili bilo koju drugu okolnost koja je objektivno izvan kontrole Zoetisa.

STEČAJ I LIKVIDACIJA. U slučaju da Kupac postane nesolventan, ili se nad njim pokrene stečaj ili predstečajna nagodba, ili ako ide u likvidaciju ili ako se imenuje privremeni upravitelj za upravljanje cjelokupnom njegovom imovinom ili dijelom njegove imovine ili poslovanja u skladu s hrvatskim pravom ili propisima koji su komparabilni s onima koji postoje prema hrvatskom pravu Zoetis ima pravo (ne dovodeći u pitanje njegova druga prava i pravna sredstva) otkazati Ugovor putem dopisa poslanog Kupcu, odbiti izvršavanje drugih isporuka i - u punoj mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom - ponovno preuzeti Proizvode za koje još nije izvršen prijenos vlasništva.

PREUZIMANJE PROIZVODA I POSTUPAK REKLAMACIJA. Nakon isporuke, Kupac mora bez odlaganja provjeriti da li količina i kvaliteta Proizvoda odgovaraju narudžbi. Ukoliko Kupac Zoetisu o tome ne pošalje pisanu obavijest u skladu s niže navedenim odredbama, smatrat će se da je Zoetis Proizvode isporučio u skladu sa specifikacijama definiranim u Ugovoru. Zoetis mora o svim reklamacijama koje se odnose na neodgovarajuću količinu ili očite nedostatke dobiti obavijest unutar roka od trideset (30) kalendarskih dana od datuma kad Kupac primi Proizvode u navedenim Kupčevim objektima za ispitivanje. Sve reklamacije moraju se podnositi u pisanom obliku i moraju sadržavati dovoljno detalja o predmetnim Proizvodima i nedostacima. Zoetis se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nanesenu Kupcu u slučaju neodgovarajuće isporuke.

PRIJENOS. Kupac nema pravo prenijeti Ugovor bez prethodne pisane suglasnosti Zoetisa. Zoetis ima pravo prenijeti Ugovor u cijelosti ili djelomično na bilo koje društvo ili poslovni subjekt koji je, izravno ili neizravno, u vlasništvu tvrtke Zoetis Inc. ili koji je pod upravom te tvrtke.

ODRICANJE. Ako Zoetis ne ostvari ili odgodi ostvarivanje nekog prava iz ovih uvjeta, to se neće smatrati njegovim odricanjem od tog prava i neće utjecati na prava ili mjere Zoetisa u slučaju naknadnog kršenja, neispunjavanja obveza ili nemara od strane Kupca.

IZDVOJIVOST. Nevaljanost ili ništavost jednog od ovih uvjeta ne utječe na valjanost ostalih uvjeta. Ako je potrebno djelomično brisati ili smanjiti opseg jednog od ovih uvjeta kako bi on bio pravovaljan, dotični će se uvjet smatrati djelomično brisanim ili da je njegov opseg umanjen u mjeri u kojoj je to potrebno da bi taj uvjet bio pravovaljan.

NEPOSTOJANJE LICENCE. Proizvodi se pakiraju za prodaju u Hrvatskoj. Prodaja proizvoda ne podrazumijeva postojanje bilo kakve licence, bilo izričite ili implicitne, za prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na Proizvode.  Izvoz ili dopuštenje izvoza Proizvoda može kršiti prava intelektualnog vlasništva u zemljama u koje se ti Proizvodi izvoze, uključujući, bez ograničavanja, Sjedinjene Američke Države. Stoga Kupac prije svakog eventualnog izvoza Proizvoda mora o tome obavijestiti Zoetis.

OSOBNI PODACI. Zoetis će sa svim osobnim podacima Kupca postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. koji treba uključiti u odredbe o zaštiti osobnih podataka. Zoetis će Kupčeve podatke obrađivati u administrativne svrhe, uključujući obavljanje financijskih revizija. U te svrhe, Zoetis može vaše podatke priopćiti svojim pravnim subjektima i/ili financijskim revizorima u Europi i/ili Sjedinjenim Američkim Državama. Vi imate pravo pristupa vašim osobnim podacima i, ako je to slučaj, ishoditi njihovo ispravljanje ili brisanje putem pisanog zahtjeva upućenog Zoetisu.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNI SUDOVI. Ugovor i ovi opći uvjeti podliježu i tumače se u skladu s hrvatskim pravom. Bilo koji eventualni spor koji proizađe iz Ugovora ili ovih općih uvjeta ili u vezi s njima, ukoliko se ne uspije riješiti prijateljskim dogovorom, predat će se na rješavanje isključivo nadležnim hrvatskim sudovima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Zoetis pridržava pravo, nakon prethodne pisane obavijesti, jednostrano izmijeniti ili dopuniti ove opće uvjete. Tako izmijenjeni ili dopunjeni opći uvjeti počinju se primjenjivati dva tjedna nakon obavijesti Kupcu, osim ako se Kupac tome usprotivi putem preporučenog pisma poslanog unutar sedam dana od te obavijesti